- 2 - ADVIES (RAADS)COMMISSIE(S) De raadscommissie W&R heeft in de vergadering van 11 januari 2000 geadvi seerd nogeens in contact te treden met de eigenaar van het perceel Ljouwer- terdyk 55 te Akkrum met als doel na te gaan of er nog een mogelijkheid be staat een eenvoudiger buisconstructie toe te passen, bevestigd aan de walbe- schoeiing. Het resultaat van dit overleg is geweest dat genoemde eigenaar hooguit voor de duur van een jaar aan een dergelijke oplossing wil meewer ken Gelet op het feit dat het niet reëel is om te veronderstellen dat een meer definitieve oplossing van het nautische probleem rond de Meineslootbrug bin nen een jaar binnen handbereik is, kiezen wij voor de voorgestelde oplos sing TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN tekeningen steigerconstructie uitgaande brief aan de provincie Fryslân Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boarnsterhim De secretaris, de burgemeester, R.P. van der Starre Y. Dijkstra raadsvoorstel steiger meinesloot/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 38