Gemeente BOARNSTERHIM VOORSTEL Vergadering: 15 februari 2000. Agendapunt: 14. Portefeuillehouder: A. Bijlsma Grou, 28 januari 2000. AAN DE GEMEENTERAAD ONDERWERP Vestiging van een AZC in Boarnsterhim. KORTE INHOUD Waarom vraagt het COA om een AZC? Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft 19 maart 1999 het colle ge van Burgemeester en Wethouders verzocht akkoord te gaan met de vestigina van een asielzoekerscentrum in de gemeente Boarnsterhim. Dit verzoek past in de taakstelling die het COA in oktober 1998 is opgelegd de capaciteit wat betreft structurele opvangplaatsen voor asielzoekers te verhogen van 47.000 tot 85.000 per eind 1999. Uit landelijke berichtgeving is waar te nemen dat de instroom van asielzoekers in Nederland afneemt. In dit verband is ook de vraag aan het COA voorgelegd of hun taakstelling hiermee niet veranderd. De taakstelling wordt elk kwartaal op basis van de instroomgegevens bijgesteld en staat nu op 80.000. Er zijn echter pas 56.000 structurele plaatsen gerealiseerd. De vraag naar nieuwe plaatsen is daarom nog steeds actueel en urgent. De opdracht tot verdubbeling van het aantal opvangplaatsen geeft de omvang weer van de problemen waarmee het COA te kampen heeft. De belangrijkste re denen voor deze problemen liggen in het feit dat de centra dichtslibben van wege het geringe aantal statusverleningen (en daarmee uitplaatsingen)de hoog blijvende instroom en de lengte van de asielprocedure. Met de aankondiging van deze capaciteitsuitbreiding heeft het COA tegelij- kertijd duidelijk gemaakt dat elke gemeente in Nederland benaderd zou worden voor de vestiging van een opvangcentrum. Het COA is qua centra vertegenwoor digd in ruim 220 gemeenten; een verdubbeling in opvangplaatsen toont daarmee de noodzaak aan elke gemeente te benaderen. Bovendien is het zo dat meer dan de helft van deze accommodaties bestaat uit de zogenaamde AVO's aanvullen- topvangcentra'sals campings, bungalowparken en dergelijke). Omdat de mo gelijkheden tot creatie van nieuwe AVO's ook niet onuitputtelijk zijn, wordt naar nieuwe mogelijkheden gezocht reguliere Asielzoekerscentra (AZC's) te openen. Dat onze gemeente benaderd zou worden was dus al enige tijd duide- 1 x 3 k De maatschappelijke noodzaak tot het scheppen van nieuwe structurele opvang plaatsen is daarmee in onze optiek voldoende aangetoond. Op grond hiervan dienen gemeenten dan ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positief standpunt in dezen in te nemen. In geval van een negatief standpunt is het gezien het landelijk beleid van dit ogenblik onvermijdelijk dat opnieuw een verzoek richting de gemeente zal worden gedaan. In het ui terste geval heeft het Rijk, bij een tweede weigering van een gemeente, een aanwijzingsbevoegdheid ^nvvFrieS^afid Zijn °P dit moment 9 Azc's (Harlingen Leeuwarden, Burgum, Dokkum, Kollum, Sneek, Heerenveen, Drachten en Joure) met allen een capaci- azcraadl5februari2000/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 39