- 2 - De gemeenten zijn dus verplicht bij een erkend ROC in te kopen en in Friesland kun je dan uitsluitend terecht bij de cluster ROC Friesland College. Theoretisch kan de educatie ook bij een ander ROC buiten de provincie worden ingekocht. Gelet op de reistijd, kosten en bereikbaarheid is dat in de praktijk voor de meeste gemeenten in Friesland geen realistisch alternatiefEr wordt door de gemeenten in Friesland al jaren samengewerkt met de cluster ROC Friesland College. Daarbij is sprake van een goede relationele basis, gebaseerd op wederzijds gegroeid vertrouwen. In dat opzicht is er ook geen directe reden om in te kopen bij een ROC buiten Friesland. De overeenkomst met het ROC Friesland College bestaat uit een raamovereenkomst waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd. De huidige raamovereenkomst is door uw raad vastgesteld in december 1997 en zou eind december 1998 aflopen. Toen is echter vastgesteld (door alle Friese gemeenten) dat het praktisch zou zijn om de verschillende bestaande raamovereenkomsten op elkaar af te stemmen en bovendien voor een langere periode aan te gaan. Bovendien kwam van het Friesland College het verzoek om in een overeenkomst 60% van de uitgaven structureel vast te leggen ten behoeve van een verzekerde bedrijfsvoering. Dit laatste voorstel is niet door de gemeenten overgenomen, omdat deze via de jaarlijkse af te sluiten productovereenkomsten de mogelijkheid wilden behouden te kunnen inspelen op incidentele ontwikkelingen. Wel is provinciebreed de wens overeind gebleven te komen tot een integrale meerjarenovereenkomst. Omdat deze in 1999 nog niet kon worden opgesteld is besloten de huidige raamovereenkomst te verlengen. Uw raad had ons daartoe bij hetzelfde besluit gedelegeerd. De oude raamovereenkomst blijft daarmee van kracht totdat een nieuwe is afgesloten. Duidelijk zal zijn dat er een nieuwe raamovereenkomst zal moeten komen die aansluit bij de actuele praktijk en regelgeving. In het verlengde van de raamovereenkomst is er een productovereenkomst welke jaarlijks door ons college wordt vastgesteld. Vanwege over meerdere jaren doorlopende cursussen ligt in de productovereenkomst ca. 60% vast en is de rest per jaar op maat in te vullen. De productovereenkomst voor 2000 is onlangs door ons college vastgesteld conform het vereiste uit de WEB elk jaar voor 1 januari duidelijk te maken hoe de WEB-middelen dienen te worden ingezet. Een meenarencontract voor de periode 2000 tot <=»n maf ?nno Gelet op hetgeen hiervoor uiteen is gezet lijkt het logisch en verstandig een raamovereenkomst Educatie met de cluster Friesland College aan te gaan voor de periode 2000 tot en met 2002. Argumenten die een meerjarencontract feitelijk tot een logische keuze maken worden gevormd door: het gegeven dat het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs VAVOover meerdere jaren doorloopt. Dat vergt meerj arenaf spraken relätie met het Friesland College kan bogen op een jarenlange samenwerkingservaring waarbij er sprake is van wederzijds vertrouwen. Kortom: er is een goede relationele basis. In dit opzicht is er niets te bedenken dat tegen het afsluiten van een meerjarencontract pleit. Tot de evaluatie in 2001 is er zonder meer sprake van gedwongen winkelnering. De evaluatie kan op zijn snelst in 2003 tot veranderingen leiden. De overeenkomst tot en met 2002 staat verandering niet in de weg. Het is wenselijk en logisch de contractperiode bij deze evaluatie aan te laten sluiten. WOC raadsvoorstel educatie 2000-2002/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 47