- 2 - A4-tje met plusjes en minnetjes is toegevoegd. Dit A4-tje heeft niets nieuws opgeleverd. Raadsbreed is er bij het college op aangedrongen met concrete antwoorden te komen. De zo noodzakelijke, cijfermatige onder bouwing ontbreekt evenals het toekomstscenario voor sporthal- zwembad De Twine. Haar fractie heeft in eerste instantie één vraag voor het colle ge. Er ligt een raadsbesluit om te komen tot de bouw van een nieuw ge meentekantoor achter het RaadhuisHet college stelt nu de raad eigen lijk voor dit raadsbesluit niet uit te voeren zonder antwoord te geven op de gestelde vragen. Wat onthoudt het college de raad aan kennis, in formatie, financiële mogelijkheden en dergelijke waardoor het niet mo gelijk is op grond' van betrouwbare informatie en een financiële onder bouwing een goed besluit te nemen? De heer Jonkers zegt dat het voorstel teruggebracht kan worden tot drie hoofdonderdelen: de nieuwbouw van de OSG, contractopzegging Sportfond sen BV en huisvesting van het ambtelijk apparaat. Zijn fractie vindt dat de nieuwbouw voor de OSG zo snel mogelijk gerealiseerd moet worden. Er moet worden voorkomen dat door nieuwe "omballingea" de oplevering in augustus 2001 in gevaar komt. Het contract met Sportfondsen BV kan op gezegd worden. Zijn fractie adviseert overleg te voeren over waar en op welke wijze en met wie een zwembad gerealiseerd kan worden. Zijn frac tie heeft reeds in 1995 aangegeven dat de huidige huisvesting van het ambtelijk apparaat niet meer kan. Hij heeft toen aangedrongen op een snelle aanpak. Eén van de maatregelen die toen is genomen is het in stellen van een commissie ad hoe. Deze commissie kon aanvankelijk slecht discussieren over twee alternatieven: renovatie van het huidige kantoor en totale nieuwbouw. Het alternatief nieuwbouw achter het Raad huis is toen niet meegenomen omdat dit veel te duur werd bevonden. De commissie heeft toen afgedwongen dat deze variant toch werd doorgere kend. Toen bleek dat de kosten nauwelijks hoger waren dan de andere twee alternatieven. De commissie was toen vrijwel unaniem van mening dat nieuwbouw achter het Raadhuis de beste optie was. Sterke argumenten waren indertijd de aanwending van de m2 van het Raadhuis, wat in elk geval gerenoveerd moet worden. Centrale ligging van het kantoor in Grou werd van groot belang geacht. Een kantoor achter het Raadhuis voorkomt heen en weer rennen tussen kantoor en Raadhuis. Zijn fractie heeft niet net als het college een voorkeur voor de locatie achter De Twine. Ook nu zijn in het voorstel de m2 van het Raadhuis niet meegenomen in de doorberekening. Ook het ruimtebeslag dat beperkter kan zijn bij behoud van het Raadhuis wordt niet meegenomen. De toegankelijkheid van het Raadhuis kan via nieuwbouw worden verbeterd. Ook daar wordt niet over gerept. De mogelijkheid om het Wilhelminapark in oude luister te her stellen wordt niet in de overwegingen betrokken. Door een beperkter ge bruik van de grond achter het Raadhuis blijft er volgens zijn fractie nog genoeg ruimte over voor seniorenwoningen. Het college is op zoek gegaan naar argumenten voor de locatie De Twine en komt dan met de bij na onmogelijk geachte verwerving van het kantoorgebouwtje achter het Raadhuis. Evenals het college heeft ook zijn fractie plusjes en minne tjes gezet. Tot zijn niet geringe verbazing stonden die van zijn frac tie totaal anders dan die van het college. Het is dus maar net wat je wilt. Zijn fractie wil in ieder geval dat nieuwbouw achter het Raadhuis gerealiseerd gaat worden. De heer Smittenberg zegt dat de afgelopen jaren veel informatie is ver zameld die nodig is om een principebesluit over de huisvesting van het ambtelijk apparaat te nemen. De raad heeft destijds, voor zover hij weet, nog geen principebesluit genomen over de keuze voor nieuwbouw achter het Raadhuis. Nu gaat het werkelijk om een principebesluit over ried 21 desirober 1999 doc/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 4