GEMEENTE BOARNSTERHIM Beslutenlist ried 15 en 16 febrevaris 2000. Nu. Omskriuving Utfiering 1It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 21 desimber 1999. Konform Fêststeld. Mid. 2. Ynkommen stikken. Konform besletten. Mid. 3. Undersyk betrouvensbrieven. Betrouwensbrieven binne ûndersocht en yn oarder befûn. Mid. 4. Utstel oer transaksies mei Yn e Lij te oangeande de SMR. Konform besletten mei 9 stimmen foar en 8 tsjin. WWR 5. Utstel oer transaksies oangeande skiphuzen Nauve Galle yn Grou. Konform besletten mei 16 stimmen foar en 1 tsjin. WWR Underbrekking fan de gearkomste yn ferbân mei it ôfskie fan de hearen Van der Baan en De Jager. De gearkomste wurdt fuortset op 16 febrevaris 2000. Ofwêzich de hearen Van der Baan en De Jager. 6Utstel oangeande de tariedening fan Biensma III. Konform besletten. WWR 7Utstel ta it nimmen fan tariedingsluten. Konform besletten mei de oantekening dat de hear Smittenberg WWR tsjin punt 5 fan it beslút stimt hat. 8. Utstel ta it eindigjen fan in leasekontrakt foar de kraan fan 'e smoargensboat. Konform besletten. WWR 9Utstel ta it oanskaffen fan in hydraulische kraan foar de Blikpolle. Konform besletten. WWR 10. Utstel ta it oanpassen fan 'e pont De Burd oan 'e ARBO-easken. Konform besletten. WWR 11Utstel ta it ferfangen fan materieel. Konform besletten. WWR RIEDLISTFEB0IZB0SMAS1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 52