- 2 - 11A. Utstel ta it ferfangen fan in mini pick-up. Konform besletten. WWR 12. Utstel oer oerdracht fan de âlde iisbaan yn Terherne. Konform besletten. WWR 13 Utstel oer oanlisfoarsjennings by de Meinesleatbrêge yn Akkrum. Nei oanfolling fan it beslút mei: "en de ynkommende WWR subsydzje wurdt stoarten yn it grûnbedriuw" beslút de rie; tsjin stimme frou Van den Berg en de heren Van der Meulen en Smittenberg. 14. Utstel ta it fêstigjen fan in AZC yn Boarnsterhim. Konform besletten mei 11 stimmen foar en 4 tsjin; B&S moasje FNP fersmiten mei 1 stim foar en 14 tsjin. 15Utstel ta ûndersyk Edukative fraach yn de gemeente en begruttingsviziging Folwoeksenenedukaas i e Konform besletten. B&S 16Raamoerienkomst ëdukaasje ROC Friesland College 2000 oantemei 2002. Konform besletten. B&S 17. Utstel ta it fêststellen fan de feroardering "klachten verdringing en concurrentieverstoring WIW en regeling I/D-banen. Konform besletten. B&S Punt 14 is behannele foar punt 6 fan de vurklist. Nei de behanneling ferlit de hear Roorda de gearkomste. RIEDLXST.FEB0/IZB0SMAS2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 53