de locatie van het nieuwe gemeentekantoor. De locatiekeuze OSG is for meel nog aan de orde maar staat niet meer ter discussie. De locatiekeu ze voor het gemeentekantoor moet worden gemaakt cp de inschatting van kwaliteiten en kansen. Het overzicht op het sigaredoaskeis dan wel niet volledig maar wel bruikbaar voor de discussie. Hij heeft enkele vragen bij het "sigaredoaske". Hoe groot is de kans op vertraging in de bouw van de OSG als deze gekoppeld wordt aan het gemeentekantoor. Is er al overleg met de provincie geweest? Hoe weet het college dat er weinig bezwaren zullen komen? Het college spreekt over een completering van de entree van GrouDat zou kunnen betekenen dat er in het ontwerp van de OSG al rekening is gehouden met meer gebouwen. Moet er aan de Tureluur straat gedacht worden aan monumentale nieuwbouw of aan een betrekkelijk eenvoudig kantoorgebouw. Moet dat gebouw alleen passen in de omgeving of ook opvallen? Wat zal architectonisch gezien de verhouding tussen het oude en het nieuwe gebouw zijn? Hij vraagt zich af of een openbare parkeervoorziening aan de Tureluurstraat wel op de goede plek ligt. Hij onderschrijft de stelling dat de winst aan m2 in het Raadhuis ongetwij feld zal wegvallen tegen de extra bouwkundige kosten van renovatie. Het Raadhuis zal een representatieve, publieke bestemming moeten krijgen. Ook dat zal geld kosten. De ontwerper zal bij De Twine veel meer vrij heid hebben dan aan de Tureluurstraat om een doelmatig kantoorgebouw te ontwerpen. Maakt dat verschil in wijze van ontwerpen ook een verschil in kosten uit? Hij gelooft niet in de veronderstelde "winst" bij het gebruik van het oude Raadhuis. Al kan hij zich voorstellen dat de ge voelswaarde, die zeker bij Grousters en minder bij de bewoners van de andere dorpen aanwezig is, een rol speelt. Mefrou Veldstra seit dat der no, sa oan de ein fan it millennium in be- slút nommen wurde moat dêr't in protte saken mei anneks binne. De ried kin kieze foar allinne noch mar de lokaasje fan it nije gemeentekan toar. Har fraksje gunt de amtners en it bestjoer fan herten dat nije kantoar. In nije OSG en in bibleteek achter De Twine: in opstekker foar de Gemeente BoarnsterhimHar fraksje wol graach in iepenbiere swimge- legenheid hâlde op itselde plak, mei as sûnder dak. Datselde jildt ek foar de sporthal. Troch al dizze ûntwikkelings sille de ferkearsbewe- gings rûnom De Twine tanimme, sil de ferkearsstruktuer oanpast wurde moatte en sille mear parkearplakken makke wurde moatteOer al dizze saken moat de ried jûn in beslút nimme. De beide lokaasjes foar it nije gemeentekantoar binne neffens har fraksje geskiktDe lokaasje achter De Twine skoart it heechst en sil wierskynlik it goedkeapst wêze, mar dan sil it Riedshûs ôfstjitten wurde moatte. It Riedshûs soe brûkt wur de kinne foar representative doelen. Om beide gebouwen te behâlden sil op den doer net slagje. Graach in réaksje fan it kolleezje dêropHar fraksje fynt dat it Riedshûs syn funksje hâlde moat, ek foar de rieds- gearkomsten. Better en logysker liket it har ta it Riedshûs op te knap pen en út te wreidzjen mei nijbou, yn kombinaasje mei it opknappen fan it WilhelminaparkTroch in ferbining tusken it âlde en it nije gebou kin de tagong foar handikapten ferbettere wurde. Earder hawwe 16 fan de 17 riedsleden harren posityf útsprutsen foar in kantoar achter it RiedshûsHoe definityf binne de plannen foar de bouw fan senioarenwen- ten troch Friestins? In Riedshûs yn it sintrum fan Grou soe in goede útstrieling hawwe, temear dêr't it gemeentekantoar fan no yn in úthoeke leit. Neffens har fraksje wie renovaasje fan it besteande gemeentekan toar de goedkeapste oplossing, mar dy opsje is ek troch har fraksje loslitten. It plak fan it gemeentekantoar wurdt lykwols hyltiten aktue- ler not de ûntwikkeling fan Grou nei it noarden ta giet. De lokaasje achter De Twine is net earder yn byld west. Troch dêr mear parkearplak ken te meitsjen wurdt it parkearprobleem yn it doarp net oplost. Hoe ried 21 desimcer 19 99 doe 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 5