- 7 - centrum van Grou een echt zwaarwegend argument moet zijn. Ook een ande re invulling achter het Raadhuis zal kunnen leiden tot meer parkeer ruimte voor het centrum van Grou. Een argument tegen de bouw achter het Raadhuis is de verkeersaantrekkende werking die dat zal hebben. Hoe dichter bij de snelweg hoe beter wat dat betreft is zijn mening. Naast de eventuele bouw van het gemeentekantoor achter het Raadhuis blijft er volgens hem nog voldoende ruimte over voor een multifunctioneel zorg centrum op die plaatsStedenbouwkundig is de locatie Raadhuis ongeluk kig omdat het veel moeilijker zal zijn een goed ontwerp te maken, ook in financiële zin. Niet alleen is het ontwerpen van een nieuw gemeente kantoor achter het Raadhuis veel lastiger maar het zal bovendien veel meer tijd vragen een nieuw gemeentekantoor op die locatie te realise ren. Hij heeft het gevoel dat het Raadhuis in oude luister hersteld veel beter als eigenstandig gebouw kan functioneren. Dan de argumenten tegen de locatie De TwineGenoemd is het risico van de voortgang van de bouw van de OSGDe procedure voor de OSG zal ongeacht of er wel of niet een gemeentekantoor gebouw zal worden zijn eigen weg moeten gaan. Wat de invulling naast de OSG zou moeten worden als er geen gemeente kantoor komt is voor hem de vraag. Argumenten voor de locatie De Twine. Zowel stedenbouwkundig als architectonisch zijn daar goede kansen om aan de snelweg een mooie entree van Grou te maken. Het ontwerpproces zal daar ook veel sneler zijn beslag kunnen krijgen. In doorsnee zal de m2-prijs achter het Raadhuis hoger liggen dan achter De Twine. De boek waarde van de grond achter De Twine is niet zo hoog, de marktwaarde zal wellicht hoger liggen. Zolang niet bekend is wat er anders zou moeten worden gebouwd is die marktwaarde niet aan de orde. Bij zelf bouwen kost het de gemeente alleen maar de boekwaarde. Kortom, zowel op kwali teit als doelmatigheid biedt de locatie De Twine de beste mogelijkhe den. Een goede communicatie met de omwonenden is onmiddellijk geboden. Het lijkt hem dat een overdekt zwembad met een ligweide aanmerkelijk meer mogelijkheden biedt dan een openluchtbad De heer Jonkers zegt dat het maar net is wat je wilt. Als je iets graag wilt, zijn daar argumenten bij te bedenken. Omgekeerd is dat net zo. Een feit is dat het Raadhuis dringend aan renovatie toe is. Het lijkt zijn fractie dwaas veel geld daarvoor uit te geven en vervolgens niet de m2 voor kantoorruimte en dergelijke aan te wenden voor de huisves ting van het ambtelijk en bestuurlijk apparaat. De allure, de uitstra ling is er al. Dit gebouw is uitstekend geschikt om de hele bestuurs functie in onder te brengen. Ook in een ander gebouw zullen veel onren dabele m2 gemaakt moeten worden. Hij vindt dat een aantal mensen de kans moet hebben een creatieve oplossing te bedenken voor de koppeling van een nieuw gemeentekantoor achter het RaadhuisAls er seniorenwo ningen gebouwd moeten worden is blijkbaar de grond ook te verwerven. Het argument van een slechte verwerfbaarheid van de grond is daarmee van tafel. Terugkomend op het begin van zijn betoog: het is maar net wat je wilt. Wat zijn fractie graag wil is al vele malen duidelijk ge zegd Mevrouw Van den Berg zegt dat niet bekend is op welke wijze De Twine en het zwembad kunnen blijven voortbestaan. Wat betenenen. de plannen voor zwembad/sporthal financieel en anderszins voor de gemeente en de inwo ners. Het college heeft daarop geen antwoord gegeven. Haar fractie voelt er niets voor het contract met Sportfondsen Nederland op te zeg gen. In ieder geval niet eerder dan dat duidelijk is wat er met De Twi ne gaat gebeuren. Zij stelt voor allereerst met de raad van beheer te gaan praten over de mogelijkheden van contractverlenging. Haar fractie had al gezien dat de bestemmingsplanprocedure loopt tot medio 2000. Bij ried 21 desimber 1999 doc/7

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2000 | | pagina 9