BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 4 jannewaris 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 15 jannewaris 2002 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 18 desimber 2001 2. Ynkommen stikken. 3. A Utstel om in kredyt beskikber te stellen foar ferfangende nijbou fan de brânwarka- zerne yn Akkrum. 4. A Utstel ta it fêststellen fan de projektopdracht Wettterfront 2e faze. 5. A Utstel oangeande lytse rekreative foarsjennings 2001 6. B Utstel oangeande gemeentlik riolearringsplan (GRP) foar de perioade 2002-2006. 7. B Utstel oangeande it ûndertekenjen fan de yntinsjeferklearring depotprogramearring. 8. B Utstel ta it opstellen fan wynfermogen yn Boarnsterhim. 9. A Utstel om in fersyk om planskea yn Nes ûntfanklik te ferklearjen. 10. B Utstel oangeande in fersyk ta planologyske meiwurking foar it bouwen fan in twadde bedriuwswente súdwestlik fan it perseel Stûkenwei 9 yn Warten. 11. B Utstel ta it beneamen fan bestjoersleden fan Stichting Recreatieoord Tusken de Marren. utnoeging riedsgearkomste 15 jannewaris 2002/izsb/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1