BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 1 maart 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tongersdei 14 maart 2002 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T 1. lepening. 2. Fêststelle aginda. 3. Beëdiging fan de leden fan de ried. 4. Beneaming fan 'e griffier. 5. Ofspraken oergangsrigels nei dualisering. 6. Prosedurele fuortgong bestjoersfoarming 7. Slúting. utnoeging riedsgearkomste 14 maart 2002

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1