BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 8 maart 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 19 maart 2002 om 20.00 oere yn it riedshds oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Fêststelle aginda. 3. Utstel ta oanwizing plakferfangend foarsitter fan de ried 3a. Fêststelle reglemint fan oarder foar de ried. 4. Fêststelle ynstruksje griffier. 5. A Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar it ôfkoppeljen fan reinwetter yn Raerd en it oanpassen fan in oerstoart. 6. A Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar it ôfkoppeljen fan reinwetter yn Reduzum. 7. A Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar it ôfkoppeljen fan it dakoerflak yn Spikerboor te Akkrum. 8. A Utstel oangeande de útfiering fan it ISV projekt bedriuwsferpleatsing yn Grou. 9. B Utstel om meiwurking te ferlienen oan it oprjochtsjen fan in tankstasjon oan de Snitserdyk en Harstawei by Dearsum. 10. A Utstel ta beneaming fan leden yn de Fryske Programmaried. utnoeging riedsgearkomste 19 maart 2002

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1