BOARNSTERHIM gemeente u T n o E G N G Grou, 5 april 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 16 april 2002 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. Fêststellen fan 'e wurklist. 4. Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomsten fan 14 maart en 19 maart 2002. 5. A Utstel ta it fêststellen fan 'e ûntwerp-begrutting 2002 fan 'e mienskiplike regeling Fryslân-West. 6. B Utstel ta útfiering doarpsfernijing Wergea. 7. B Utstel ta oankeap UTD-terrein yn Akkrum. 8. B Utstel ta fêststelling fan it Ekonomysk Belied Boarnsterhim 2002 - 2006. 9. A Utstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút op grCln fan kêst 21 fan 'e Wet op 'e Romtelike Oardering foar de gebieten: it doarp Terherne, it doarp Tersoal, it doarp Sibrandabuorren en it bûtegebiet fan 'e gemeente. 10. B Utstel ta meiwurking oan de pleatsing fan in opstelpunt foar it C2000 netwurk op it sportterrein oan de Súdkant yn Aldeboarn. utnoegrng riedsgearkomste 16 april 2002

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1