BOARNSTERHIM gemeente U T N O E G N G Grou, 26 april 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op woansdei 8 maaie 2002 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T 1. lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers 3. Fêststellen fan 'e wurklist 4. It fêststellen fan it Riedsprogramma 2002-2006 5. It beneamen fan de wethâlders 6. It beëdigjen fan de wethâlders 7. It beneamen fan riedsleden 8. Undersyk betrouwensbrieven nij beneamde riedsleden 9. It beëdigjen fan de nije riedsleden 10. It beneamen fan de fice-foarsitter fan de ried 11 beneamen fan foarsitters en plakferfangende foarsitters fan de riedskommisjes 12. Sluting. Document5/a bsh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1