BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 8 maaie 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 21 maaie 2002 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. Fêststellen fan 'e wurklist. 4. Fêststellen fan it ferslach fan de gearkomsten fan 13 maart en 16 april 2002. 5. Ynkommen stikken. 6. Beneamen fan foarsitters en plakferfangende foarsitters en leden fan de riedskommisjes. 7. a Utstel ta it ynstimmen mei it advys fan de kommisje Berop en Besier oer 25 beswierskriften tsjin it riedsbeslút fan 22 maaie 2001 oangeande tariedingsbeslút Wergea. 8. A Utstel ta it ynstimmen mei it advys fan de kommisje Berop en Beswier oer it be- swierskrift oangeande wiziging útbetellingsjier subsydzje restauraasje wente Num mer 68 te Dearsum. 9. A Utstel ta ferfanging frachtwein DAF 2700. 10. A Utstel ta ferfanging fan de wietstrui-ynstallaasje. Utnoeging wurkiist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1