BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 7 juny 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op 17 juny 2002 om 13.30 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra W U R K L 1 S T: (A - hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist 4. Gelegenheid ta it hâlden fan algemiene skógings 5. Behanneling fan de maitiidsnota 6. Slute. Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uteriik 14 juny 2002 om 12.00 oere by it bestjoers- sekretariaat tiiiefoannûmer 0566 629207. UTNOEGING riedsgearkomste 1 7-06

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1