BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 7 juny 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op18 juny 2002 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra W U R K L I S T: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist 4. |t fêststellen fan it ferslach fan de gearkomsten fan 8 maaie en 21 maaie 2002 5. Ynkommen stikken 6. B Utstel ta it fêststellen fan de jierstikken 2001 7. A Utstel oangeande de jierrekken 2001, begruttingswizigingen 2002, ûntwerpbegrutting 2003 (ynklusyf wiziging) en beliedsplan 2003-2006 fan de Regionale Brandweer Centrale Post Ambulance (CPA) Fryslân. 8. A Utstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút op grûn fan art 21 WRO foar it hiele doarp Wergea 9. B Utstel ta it wegerjen fan meiwurking oan de bou fan in twadde bedriuwswente oan de Wjitteringswei te Jirnsum 10. A Utstel oangeande fersyk om meiwurking foar de oanlis fan 3 ynstekhavens perseel Greate Mar oan de Wergeasterfeart. UTNOEGING riedsgearkomste 18-06

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1