BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 6 septimber 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme ut foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op 17 septimber 2002 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra W U R K L I S T: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 20 augustus 2002. 5. Ynkommen stikken. 6 Undersyk betrouwensbrieven en beëdiging plakferfangend kommisjelid. 7 A Utstel ta it yn behanneling nimmen fan in fersyk om planskea Raadhuisstraat 5 te Grou. 8 A Utstel ta it yn behanneling nimmen fan twa planskeafersiken Ljouwerterdyk Akkrum en útwreidingsplan Sibrandabuorren. 9. A Utstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar it bouryp meitsjen fan it perseel Leech- ein 12 te Akkrum. 10. A utstel oangeande opstelling wynfermogen Boarnsterhim. 11. A Utstel ta it oangean fan in ûntwikkelingsoerienkomst oangeande de útwreiding fan de jachthaven te Warten. UTNOEGING nedsgearkomste

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1