BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 4 oktober 2002. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op 15 oktober 2002 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra W U R K L I S T: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist 4. it fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 17 septimber 2002 5. Ynkommen stikken 6. B Foarstel ta it fêststellen fan de projektopdracht en it plan fan oanpak foar it revitali- searjen fan Spikerboor en it werstrukturearjen fan it Hendrix-UTD-terrein te Akkrum 7. B Foarstel ta it ûndertekenjen fan de oerienkomst Middelseerûte, faze 2 8. B Foarstel oangeande it fytspaad Grou-Wergea. 9. B Foarstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút op grûn fan artikel 21 fan de Wet op de Romtelike Oardering foar it perseel Hôflân 2 te Grou. 10. B Foarstel ta it wegerjen fan meiwurking oan de bou fan in nij skieppebedriuw mei wen- te op in perseel oan de Master Wybrensdyk te Eagum. 11. B Foarstel ta it net-ûntfanklik ferklearjen fan in beswierskrift oangeande de bou fan in trainingshal flakby it perseel Grêft 4 te Warten 01.UTNOEGING riedsgearkomste

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1