BOARNSTERHIM gemeente Qrou' - 1 NOV. 2002 Oan de riedsleden fan'e gemeente Boamsterhim Behannele trochimf. S.J. Huisman Telefoan: 0566 629383 E-mail: secretariaat@boarnsterhim.nl Jo brief fan: Jo kenteken: Us kenteken: Taheakke: Underwerp: Wurklist foar de riedsgearkomste fan 12 novimber 2002. Achte dames en hearen, Hjirby wol ik jo graach ynformearje oer de gearstalling fan de wurklist fan de riedsgearkomste fan 12 novimber 2002. Yn it Riedspresidium fan ôfrûne 22 oktober is ôfsprutsen dan de foarstellen dy't yn de kommis- jegearkomsten fan 4 en 5 novimber troch de kommisjefoarsitter as A-stik oanmerke wurde, be- hannele wurde sille yn de riedsgearkomste fan 12 novimber. De stikken 11 oant en mei 14 binne dus ûnder dit foarbehâld op de wurklist setten. Mei rju achtinge, De foarsitter fan 'e ried, Y. Dijkstra Postadres: Gemeente Boamsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Kantoaradres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Faks: 0566 - 622424 Document7/absh

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1