BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme ut foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op 17 desimber 2002 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra W U R K L I S T: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist 4 It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 12 novimber 2002 5. Ynkommen stikken 6. A Foarstel ta it beneamen fan kommisjeleden Hûs en Hiem 7. A Foarstel oangeande it Regionaal Indicatie Orgaan 8 A Foarstel ta it fêststellen fan de "Verordening inzake toekenning van een vergoeding en een tegemoetkoming aan de leden van de raad" 9. A Foarstel ta it ynlûken fan ferskate feroarderingen en regelingen 10 A Foarstel ta it yn wurking gean fan de "Verordening voorzieningen huisvesting Boarn sterhim" 11. A Foarstel ta it ôfwikkeljen ESF-subsydzjes Stichting Foarwurk 12. A Foarstel ta it fêststellen fan de startnotysje "Integraal Veiligheidsbeleid Boarnsterhim" UTNOEGING riedsgearkomste

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2002 | | pagina 1