BOARNSTERHIM gemeente utnoeging Grou- 10 JAN. 2003 Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op 21 jannewaris 2003 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra WUR KLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan de wurklist 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 17 desimber 2002 5. Ynkommen stikken 6. B Foarstel oangeande it takennen fan in wurdearingssubsydzje oan TV Akkrum 7. B Foarstel ta it fêststellen fan de "Raamovereenkomst Educatie 2003-2006". 8. B Foarstel ta wegering fan de bou-oanfraach foar it perseel De Trije Romers 7 te Reduzum. 9. B Foarstel om yn prinsipe meiwurking te ferlienen oan it bouplan foar it fernijen en fer- grutsen fan in rekreaasjewente op in perseel oan de Mars wier te Grou. 10. B Foarstel ta it fêststellen fan it konvenant "Herstructurering". 11. B Foarstel ta it opstellen fan in "Waterplan". 12. B Foarstel oangeande de ûndersyksopdracht foar de riedswurkgroep Gemeentehûs 01.UTNOEGING riedsgearkomste

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1