BOARNSTERHIM gemeente U T N O E G N G Grou, 7 febrewaris 2003. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tusdei 18 febrewaris 2003 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 21 jannewaris 2003. 5. Ynkommen stikken. 6. A Foarstel oangeande it beneamen fan de griffier 7. B Foarstel om gjin meiwurking te ferlienen oan it frijstellingsfersyk foar it yn- nimmen fan in lisplak foar in rekreatyf wenskip op in perseel oan it eilân De Burd. 8 B Foarstel ta ûndersyk Privatisearing rekreaasjekompleks Tusken de Marren te Akkrum en beneaming fan de foardrûgen fertsjintwurdigers as leden fan de 9. B Foarstel oangeande it ûnbegrûne ferklearjen fan in beswierskrift tsjin de wege ring fan in boufergunning c.a. foar in serre op it perseel Kleef 1-3 te Akkrum 10. B Foarstel oangeande de Sportnota Stichting. 01útnoeging ried/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1