BOARNSTERHIM gemeente UïNOEGING Grou, 4 april 2003. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tusdei 15 april 2003 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om fragen te stellen foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomsten fan 18 febrewaris en 18 maart 2003. 5. Ynkommen stikken. 6 B Foarstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar ferkearsmaatregels yn de Rounwei te Warten 7. B Einrapportaazje fan de Riedswurkgroep Gemeentehûs. 8 B Moasje fan de gemeente Woensdrecht oer útspraken fan imam El Moumni 9. A Foarstel oangeande de ferfangende nijbou brânwarkazerne 10. A Foarstel oangeande it AZC 11. A Foarstel foar fêststelling fan de leezjes "Informatievoorziening makelaarskos- ten" 01Utnoeging/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1