BOARNSTERHIM gemeente u TNOEG1NG Grou, 9 maaie 2003. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 20 maaie 2003 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 15 april 2003 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel ta it ûnbegrûne ferklearjen fan de ynspraakréaksjes tsjin de bou- oanfraach foar it realisearjen fan in grûndepot mei ynstekhaven en kantoarunit foar de depothêlder op it perseel Trije Hûs te Grou, kadastraal bekend ge meente Grouw, sectie C, nrs 915, 916, 961, 1481 en 1482. 7. B Foarstel om it fersyk om planskea eks artikel 49 WRO foar it perseel Gryt- manswei 7 te Akkrum yn behanneling te nimmen 8. A Tariedingsbesluten: Foarstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút foar it doarp Wergea 9. A Foarstel ta beneaming bestjoerslid Stichting Tusken de Marren 10. A Foarstel ta fêststelling Miljeujierferslach 2002 en miljeuprogramma 2003 01Utnoeging/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1