BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 6 juny 2003. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op moandei 16 juny om 13.30 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. W U R K L I S T (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers 3. It fêststellen fan 'e wurklist 4. B It behanneljen fan de Maitiidsnota 2003 5. A Project Groene Ruimten Akkrum, onderdeel Coopersburg 6. Slute Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik freed 13 juny om 12.00 oere by it bestjoers- sekretariaat ti/lefoannûmer 0566 629207. 01útnoeging/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1