BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 6 juny 2003. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 17 juny 2003 om 20.00 oere yn it Riedhüs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 20 maaie 2003. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel oangeande de Pilot Talentondersteuning Boarnsterhim. 7. B Foarstel ta it beskikber stellen fan in kredyt foar de oanlis fan in fytspaad lâns de Bûtlânswei te Jirnsum. 8. B Foarstel ta fêststelling fan it "Woonplan" fan de gemeente Boarnsterhim. 9. B Foarstel ta it ûndertekenjen fan de "Samenwerkingsovereenkomst Herstructu rering Fricoweg en omgeving te Wergea". 10. A Foarstel oangeande de jierrekken 2002, üntwerpbegrutting 2004 fan de Regi onale Brandweer CPA Fryslân. 11. A Foarstel oangeande it fêststellen fan it Jierferslach learplichtwet 2001-2002. 01 Utnoeging/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1