BOARNSTERHIM gemeente u tnoeging Grou, 28 augustus 2003 Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hiirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 16 septimber 2003 om 20.00 oere yn it riedshûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1. lepening. 2 Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4 It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 26 augustus 2003. 5. Ynkommen stikken. 6 B Foarstel ta fêststelling fan de partikuliere bydrage rioeloansluting. 7 B Foarstel ta it wegerjen fan in boufergunning foar it perseel Grousterdyk 1 te Jirnsum. 8 B Foarstel ta ynstemming mei it Plan van Aanpak nei oanlieding fan de rapporta ge Inspectieonderzoek 2002. 9 B Foarstel oangeande it ôfhanneljen fan it beswierskrift tsjin de wegering frijstel- ling eks artikel 19, lid 1 WRO te ferlienen foar de bou fan in nije skieppestâl mei wente op in perseel oan de Master Wybrensdyk te Eagum. 10 A Foarstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút foar de gebieten Waterfront, Fri- sia te Grou en Boarnstee te Nes 01 agenda Raad 160903/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1