BOARNSTERHIM gemeente U T N O E G N G Grou, 10 oktober 2003. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 21 oktober 2003 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 16 septimber 2003. 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel ta it beneamen fan in plakferfangend kommisjelid, it ûndersyk fan de betrouwensbrieven en it beëdigjen fan it plakferfangend kommisjelid. 7. B Foarstel oangeande herikkere belied Doarpshuzen en in oanfoljende subsydzje foar doarpshûs It Kattehûs te Jirnsum 8. A Foarstel oangeande it ófhanneljen fan it beswierskrift ta wegering fan frijstel- ling foar de bou fan in bedriuwspân op in perseel oan de Midsbuorren te War- ten 9. A Foarstel oangeande it ófhanneljen fan it beswierskrift ta wegering fan in bou- fergunnng foar de bou fan in twadde bedriuwswente op in perseel oan de Wjitteringswei te Jirnsum 10. A Foarstel oangeande de Regeling Schoolbegeleiding 01Utnoeging wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1