Aan de leden van de raad Grou, 29 oktober 2003 Onderwerp: raadsvergadering november 2003 Geachte leden, In de vergadering van het presidium van 28 oktober 2003 is de agenda van de raadsvergadering van 11 november 2003 besproken. De agenda vertoont een aantal onderwerpen waarvan een zorgvuldige behandeling de nodige tijd vergt. Aangezien het de verwachting is dat deze onder werpen niet op één avond behandeld kunnen worden, is gezocht naar mogelijke alternatieve ver gadertijdstippen voor de raad van november. Het presidium heeft besloten om de onderwerpen te behandelen in twee vergaderingen. De eer ste vergadering vindt plaats op maandag 10 november om 20.00 uur en de tweede vergadering vindt plaats op de reeds geplande datum van 11 november om 20.00 uur. Beide vergaderingen vinden plaats in het Riedhûs. De agenda's voor deze vergaderingen worden donderdag 30 okto ber aan u toegezonden. In de komende periode stonden tevens twee thema-avonden (eind november en 3 december) voor de raad gepland met als onderwerpen "Communicatie" en "Integriteit". Wegens enerzijds gebrek aan voorbereidingstijd en anderzijds de overvolle agenda voor de raadsleden heeft het presidium besloten beide thema-avonden door te schuiven naar 11 februari en 14 april 2004. In het vertrouwen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Hoogachtend, pe-bufgeqrieester van de gemeente Boarnsterhim Kopie: B&w, pterfe, IZ, H. Hoekstra

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1