-7. Aan de leden van het presidium Grou, 14 oktober 2003 Onderwerp: raadsvergadering 11 november 2003 Geachte leden. Op basis van de commissievergaderingen van 6, 7 en 9 oktober en de vergadering van het presi dium van 7 oktober is een concept-agenda voor de raadsvergadering van 11 november opge steld, de B-stukken zijn nu immers bekend. Deze concept-agenda treft u als bijlage aan. Hieruit blijkt dat de agenda erg vol is, mede gezien de aard van de geagendeerde onderwerpen en de verwachting dat er meerdere insprekers zich zullen aanmelden. Een voorzichtige inschatting van de benodigde tijd laat zien dat de raadsvergadering niet voor 01.00 uur afgelopen zal zijn. De er varing leert dat dit geen wenselijke situatie is. Bij het zoeken naar oplossingen voor dit knelpunt dienen zich twee alternatieven aan: 1De aanvangstijd van de raadsvergadering verplaatsen naar 16.00 uur (11 november). Rond 18.00 uur een pauze van een uur waarbij broodjes worden geserveerd, waarna rond 1 9.00 uur de raadsvergadering wordt vervolgd. Bij dit alternatief is het wellicht mogelijk de begroting 2004 voor de pauze behandeld te hebben. 2. Het aanwijzen van 12 november als "uitloopavond". Stel een eindtijd (richttijd) vast voor de raadsvergadering van 11 november. De behandeling van de agendapunten welke dan nog niet aan de orde zijn geweest worden doorgeschoven naar 12 november (aanvang 20.00 uur). In verband met een juiste en tijdige voorbereiding van de raadsvergadering verzoek ik u mij, of de griffier, op korte termijn uw reactie te geven over het bovenstaande. Boarnsterhim, ijkstra) Hoogachtend, van de gemeente

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1