BOARNSTERHIM gemeente utnoeging Grou, Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 16 desimber 2003 om 20.00 oere yn it Riedhûs oan de Stationsweg 1 yn Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomsten fan 10 en 11 novimber 2003 5. Ynkommen stikken. 6. B Foarstel om yn prinsipe frijstelling eks artikel 19, lid 1 WRO te ferlienen foar it pleatsen fan in steancaravan op in perseel oan de Pean te Nes 7. B Foarstel ta ferkeap fan it eardere pjutteboartersplak te Raerd 8. B It fêststellen fan it stappenplan foar de takendiskusje 9. A Foarstel om de hânrikking brânprevinsjebelied foar Fryslân fêst te stellen. 10. A Foarstel oangeande de Ôfhanneling fan it beswierskrift tsjin de wegering frij stelling (artikel 19, lid 1 WRO) te ferlienen foar de bou fan in havenkantoor Garde Jagerswei 74 te Grou 01útnoeging wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2003 | | pagina 1