BOARNSTERHIM gemeente Grou' -7 JAN. 200^ Aan de leden van de raad van de gemeente Boarnsterhim Behandeld door: M. Frensel Telefoon: 0566 - 629396 E-mail: frenselm@boarnsterhim.nl Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlagen: 2 Onderwerp: agenda raasdvergadering 1 2 januari 2004. Geachte leden, In het kader van de te voeren takendiscussie heeft u besloten om op 12 januari, in een extra bij eenkomst van de raad, de methodiek van de takendiscussie te bespreken en vast te stellen. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats de kantine van het gemeentehuis, J.W. de Vis serwei 10 te Grou. Agenda 1Opening 2. Bespreking en vaststellen methodiek takendiscussie (is u reeds toegezonden per brief van 31 december 2003). De heer H.J.A. Krijger zal een toelichting geven op de voorgestelde metho diek. 3. Bespreken en vaststellen wijze van betrekken van belangengroeperingen in het proces van de takendiscussie. 4. Bespreken resultaten/analyse quick-scan (stukken bijgevoegd). Sluiting burgerpeester Kopie aan: B&W,HZ,jbodes, pers Postadres: Gemeente Boarnsterhim, Postbus 40, 9000 AA Grou Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou, Tel.: 0566 - 629393, Fax.: 0566 - 622424 brf raadsvergadering 12-01-04 grif

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1