BOARNSTERHIM gemeente u -8 JAN N N Grou, Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A/B-stik lepening. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. It fêststellen fan 'e wurklist. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 16 desimber 2003. Ynkommen stikken. w"d^Do^?r°UWenSbrieven nij te beneamen riedslid de heer S. van GB2000 van der Meer B Foarstel ta fêststelling fan it bestimmingsplan Sibrandabuorren B Foarstel om yn te stimmen mei de útgongspunten en de oplossinosriochtina sa as neamd yn de rapportaazje "Grou in beweging" en Foarstel ta it beneamen fan leden yn de gemeentelike kommisje Hûs en Hiem 1°. A Foarstel oangeande de ôfhanneling fan It beswierskrift rjochte tsjin it nimmen an in tariedingsbeslút foar it gebiet plan Frisia te Grou 11. A Foarstel oangeande it CVV (Collectief Vraagafhankelijk Openbaar Vervoer)

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1