BOARNSTERHIM gemeente utnoeging Qrou' - 5 f£B. 2004 Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 17 febrewaris 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. Beëdiging fan it nije riedslid, de hear S. van der Meer út Grou 4. It fêststellen fan 'e wurklist. 5. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomsten fan 12 en 20 jannewaris 2004. 6. Ynkommen stikken. 7. B Foarstel oangeande fasilitearing Friese Programmaraad 8. B Foarstel ta it wegerjen fan de bou-oanfraach en it frijstellingsfersyk foar de bou fan in opslachromte foar fiskerijmateriaal op it perseel De Slûs 1000 te Terherne 9. A Foarstel ta herbeneaming fan riedskommisjeleden 01Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1