Pagina 2 Deze ondersteuning zou tot doel hebben om, in gezamenlijkheid, weerstand te bieden aan: - de koppelverkoop: digitalpakket kan enkel aangeschaft worden in combinatie met stan daardpakket - de prijsverhoging: zenders gaan van het goedkopere standaardpakket naar het duurdere digitalpakket - de dreiging van productverschraling: de verplaatsing van zenders vanuit het standaardpak ket naar het digitalpakket De centrale overheid heeft intussen de Stichting Landelijk Steunpunt Programmaraden opgericht, welke structureel wordt gefinancierd. De gemeenten wordt gevraagd om hun programmaraden middelen te verschaffen om enige secretariële ondersteuning te organiseren en vacatiegeleden te kunnen geven aan de leden. Bij elkaar zou het, in het geval van Boarnsterhim, neerkomen op 19.000 (inwoners) maal 0,05 per inwoner ofwel 950,- (structureel) per jaar. Voor het totale gebied van de Friese Programmaraad gaat het daarmee om een bedrag van 15.000,-. De gemeente kan niet direct partij zijn in het allengs steviger wordende 'dispuut' tussen de ka belbeheerder en de consument. Maar de gemeente kan wel faciliterend zijn naar de vrijwilligers van de Programmaraad welke, op haar beurt, de belangen van die burger/consument zo goed mogelijk probeert te behartigen. 2.1. Gezamenlijk optrekken van de betrokken gemeenten de basis van werken is en behoort te blijven De negen betrokken gemeenten, te weten Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Smallingerland, Acht- karspelen, Heerenveen, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel en Boarnsterhim zor gen er samen voor dat er in het kabelgebied leden benoemd worden voor de programmaraad, dat voorzien wordt in ontstane vacatures en dat de programmaraad binding houdt met de lokale poli tiek en bevolking. Een besluit tot een lichte vorm van professionalisering (zie boven) kan dan ook alleen in gezamenlijkheid worden genomen. Nagenoeg alle college's van B&W van de betrokken gemeenten hebben intussen positief gereageerd in de richting van het ambtelijk overleg (6 no vember 2003) van de Friese Programmaraad/UPC. 3.1De gemeentelijke takendiscussie de nodige financiële ruimte zal moeten kunnen opleveren In 2004 zal een gemeentelijke takendiscussie plaatsvinden. Een uitkomst moet zijn een substan tiële herschikking van middelen. Als positief wordt aangekeken tegen het, in lichte mate, profes sionaliseren van de Friese Programmaraad, dan zal er zeer waarschijnlijk voldoende financiële ruimte ontstaan om met de andere acht gemeenten samen vorm te geven aan een en ander. De financiering 2004 kan daarnaast incidenteel plaatsvinden, vanuit de post sociaal cultureel on voorzien. Kanttekeningen: Niet van toepassing Er is overleg gevoerd met: Ambtelijke werkgroep Mediabeleid, het Dagelijks Bestuur van de Programmaraad en UPC Financiën: Nog niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing 07. raadsvoorstel professionalisering Programmaraad/wzhm/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 26