Pagina 2 De gemeenteraad heeft in haar vergadering op 17 december 1996, agendapunt 15, een raambe- sluit vastgesteld. Kort samengevat is het doel van dit raambesluit: Mogelijkheid bestaande risico's van vóór 1 april 1994 verleende garanties en leningen (aan toegelaten instellingen) in overleg met de corporaties onder te brengen bij het WSW; De bestaande contragarantie van het rijk (variërend van 50% tot 100%) blijft verzekerd; Voor nieuwe leningen kunnen de corporaties een beroep doen op het WSW. In ruil voor de taakuitbreiding heeft het WSW destijds aangeboden de bestaande risico's (inclu sief risicos voortvloeiend uit de taakuitbreiding van het WSW) van gemeenten en Rijk over te nemen. Hiervoor was nodig dat de woningbouwcorporatie, waarvoor de garantie was afgegeven, lid werd van het WSW. De woningbouwvereniging Friestins was destijds geen lid van het WSW. Overdracht van de bestaande risico's aan het WSW heeft dan ook niet plaatsgevonden. Thans is de Stchting Woonwille lid van het WSW. Actueel Onlangs is het Ontwerpconvenant Herstructurering ondertekend. In dit convenant is de intentie vastgelegd dat de gemeente en de Stichting Woonwille gezamenlijk een inspanning willen verrich ten gericht op de verbetering van openbare ruimten en bestaande bebouwing. Deze operatie brengt voor de komende jaren voor beide partijen een grote financieringsbehoefte met zich mee. Nu de Stichting Woonwille lid is van het WSW bestaat de mogelijkheid om rechtstreeks het WSW te benaderen voor het garanderen van de gewenste financiering. Op 6 oktober 2003 is het onderwerp garantstellingen besproken in de commissie BMM. Tijdens de behandeling is naar voren gekomen dat de commissie over het algemeen een terughoudende positie inneemt ten aanzien van mogelijke toekomstige garantstellingen. Dit wordt met name in gegeven door het gebrek aan controle en sturingsmogelijkheden bij woningbouwcorporaties. Uit zonderingen zijn echter mogelijk. Afgesproken is dat een mogelijk verzoek tot het innemen van de positie van borg door de gemeente aan de raad voorgelegd wordt. Ontwikkelingen Recent heeft er een artikel in de Leeuwarder Courant gestaan waarin een fusie van de woning corporaties De Friese Greiden uit Bolsward en Woonwille uit Grou, per 1 april 2003, is aangekon digd. De nieuwe woningstichting zal actief zijn in Bolsward, Wûnseradiel, Littenseradiel, Boarn- sterhim en Opsterland. Argumenten: 1. wijs het verzoek van de Stichting Woonwille af en verwijs de Stichting Woonwille naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw; Doel van het WSW is om de toegang tot de kapitaalmarkt voor de deelnemers (corporaties) tegen de laagst mogelijke kosten te bevorderen. WSW verleent garanties aan geldgevers voor leningen voor nieuwbouw, woningverbetering, aankoop van woningen, verzorgings-/verpleeghuizen en ac tiva met een maatschappelijke functie (niet-woningen). WSW biedt geldverstrekkers volledige en waterdichte garanties, beloond met de AAA-rating van Standard Poor's en de Aaa-rating van Moody's Investors Service. Als gevolg van de door WSW geboden zekerheidsstructuur kunnen corporaties tegen gunstige condities geld lenen. De garanties welke het WSW biedt aan geldver strekkers stelt corporaties in de gelegenheid langlopende financiering te verkrijgen onder verge lijkbare condities als met garantie van de gemeente. Met het vaststellen van het raambesluit op 17 december 1996 heeft de raad het standpunt inge nomen, dat woningcorporaties voor het garanderen van nieuwe geldleningen een beroep dienen 11Garantstelling nieuwe lening Woonwille/fbcb/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 37