BOARNSTERHIM gemeente UTNOEGING Grou, 8 april 2004. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 20 april 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou. Grou. De boargemaster fan Boarnsterhim, Y. Dijkstra. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 16 maart 2004. 5. Ynkommen stikken. 6. A Foarstel oangeande it tsjinstferbân fan de griffier. 7. B Foarstel ta "herziening tracé omleiding Wergea in de Staandemast-route" 8. B Foarstel ta it ynstellen fan in grûnkommisje 9. A Foarstel ta it ôfhanneljen fan in fjouwertal beswierskriften rjochte tsjin it ôfwi- zen fan it fersyk om planskea yn ferbân mei it pleatsen fan in brêge oer de Nauwe Galle te Grou 10. A Foarstel oangeande de "Wegsleepregeling Boarnsterhim" 01Utnoeging en wurklistyabsh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1