BOARNSTERHIM gemeente -Z. C7-5I5- UTNOEGIIMG Grou, 24 juny 2004. Oan 'e riedsleden fan 'e gemeente Boarnsterhim. Hjirmei noegje ik jimme út foar it bywenjen fan in riedsgearkomste dy't hâlden wurde sil op tiisdei 6 july 2004 om 20.00 oere yn de kantine fan de OSG Sevenwolden, Burstumerdyk 5 te Grou De fice-foarsitter fan de ried fan Boarnsterhim, J. Roorda. WURKLIST: (A hammerstik) (B diskusjestik) A/B-stik 1lepening. 2. Gelegenheid om te sprekken oer punten fan de wurklist foar boargers. 3. It fêststellen fan 'e wurklist. 4. It fêststellen fan it ferslach fan de gearkomste fan 14 juny 2004. 5. Ynkommen stikken. 6. Undersyk betrouwensbrieven fan in nij te beneamen riedslid. 7. B Foarstel ta aktualisaasje fan it Wenplan en ferdieling fan kontinginten, konsept "Open Gaten Onderzoek Boarnsterhim". 8. B Foarstel ta it wegerjen fan it bouplan foar it legalisearjen fan in bouwen fan in bygebou op it perseel Wyldlân 1 te Grou. 9. A Foarstel ta it fêststellen fan de feroardering "Boete Wet inburgering nieuwko mers". 10. A Foarstel ta it ûnbegrûne ferklearjen fan in beswierskrift oangeande de wege ring frijsteliing te ferlienen foar it hielendal fernijen fan in skiphûs op it perseel Leppedyk 46 te Akkrum. 01Utnoeging en wurklist/absh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 1