Wethâlder Van den Berg: Wij hebben met elkaar besloten dat er aan het budget vastgehouden wordt. En men komt eventueel per onderdeel terug naar de raad. Het zal een neutrale balans moeten zijn. De hear Janse (FNP): Dan is it dus ûnseker, want as it net sa is komt it werom by de ried. Wethâlder Van den Berg: Onzeker, niet in de zin dat het college maar wat doet. Het is zo afge sproken. Er valt heel veel tegen de negatieve toon in de voorstelling van de heer Bouma in te brengen. In aantal trajecten verlopen beter dan wordt voorgesteld. De hear Bouma (VVD): In oantal saken kin folie better. Wethâlder Van den Berg: De toon is negatief. Men heeft gediscussieerd over de Bûtlânswei. Als de raad de weg weer wil openstellen dan kan het college daarin meegaan. Men heeft een aantal varianten neergelegd. Er moet dan wel geld bij. Daar in september over praten. De hear Bouma (VVD): Der hoege allinne mar in pear buorden delset wurde. Wethâlder Van den Berg: Met het plaatsen van een paar borden voldoet het college niet aan een voldoende beleid en verantwoordelijkheid. Daar kan men niet mee volstaan. Als men alle ambte lijke uren schrapt dan moet men op die manier met de binnenkomende post (over verkeerszaken) omgaan. De kosten afvalverwerking zullen steeds meer volledig kostendekkend moeten zijn. De hear Janse (FNP): Hoe tinkt de wethâlder oer de besuniging fan 100.000 op de wegen troch de PvdA. Wethâlder Van den Berg: Het niveau van de wegen, zij kent het rapport van de PvdA niet, staat zeer onder druk. De hear De Vries (PvdA): Wat kin wol en wat kin net? Men hat seis ûndersyk dien (rapport Ad- vin). Twa yngenieurs hawwe bepaalde konklúzjes lutsen. Mei in oare wize fan wurkjen kin men in besuniging fan 20.000 berikke mei behâld fan deselde kwaliteit. Wethâlder Van den Berg: It kolleezje soe der graach nei sjen wolle. Riedt it op dit momint óf fan- wege de tastân fan de wegen. Der sil noch in bepaalde kwaliteit oerbliuwe moatte. Wethâlder Jonkers: Over de aanwending van de rente opbrengsten van Tusken de Marren. Wil op voorhand daar niet op speculeren. Men is al een jaar verder voor men over de rente kan beschik ken. Men is als gemeente Boarnsterhim een actieve, meedenkende partner. Het grondbedrijf draait op dit moment slecht. Het is ieders taak om dat grondbedrijf zo gezond mogelijk te maken. Er is destijds voor de StaandeMastroute geld aan het grondbedrijf onttrokken. De gemeente heeft met de StaandeMastroute een belangrijke keuze gemaakt. Het lijkt op dit moment redelijk gun stig. Van tijd tot tijd wordt er in de voortgangsrapportage aandacht aan besteed. De hear Roorda (PvdA): De hear Jonkers is ek wethâlder sport. Hoe tinkt er oer 3.6 (sportak- kommodaasjes en subsydzjes)? En hoe oer de besuniging op it Skûtsjesilen. Wethâlder Jonkers: Het dorp Grou is synoniem met het Skûtsjesilen. Laat het college bekijken wat verstandig is om op de post promotie te bezuinigen. De gemeente moet acte de présence geven. Pagina 10 04. Ferslach 14-06-2004/absh/10

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 12