Wethâlder Van den Berg: De structurele kosten van de automatisering zitten niet meer in de jaarschijven, maar in de frictiekosten. Daardoor is de structurele bijdrage verlaagd. Kinderopvang heeft berekend dat men komt op 57.000 voor de frictiekosten op afrekeningsbasis. Dat kan met geen euro overschreden worden. Ouders dragen meer bij en er wordt meer efficiency ver wacht. Verhoging kan niet aan de orde komen. Het besluit wordt aangepast met de juiste bedra gen. De bedragen worden wel geïndexeerd Twadde termyn De hear Van der Meer (GB): Wil graag weten wat er voor nieuw beleid overblijft. En hoe men dit wil financieren. De hear Roorda (PvdA): Men moat frij hurd fêsthâlde oan de bedraggen. Wie derfan útgien dat de bedraggen sa stean bliuwe soenen. Takom jier moat de ferantwurding der komme oft it bedrach helle is. Wethâlder Van den Berg: Men zat op 120.000 voor nieuw beleid. Op voorhand kan de raad dit stukje nieuw beleid financieren. De hear Bijlsma (FNP): Freget oft der foar nij beleid 180.000 oer is. 250.000 - 70.0000). Wethâlder Van den Berg: De bijdrage voor de peuterspeelplaatsen is 60.000 en niets meer. De hear Roorda (PvdA): Wol op tiid (begjin takom jier) in ferantwurding fan de stichting. Wethâlder Van den Berg: Zodra de rekeningen er zijn liggen zij ter inzage. Alles wat de raad vraagt, kan zij krijgen. De indexering: de bedragen worden vastgesteld en die worden later met de indexering opgeplust. De foarsitter: De punten 1,3 en 4 wurde sa oernommen. De beide bedraggen ûnder punt 2 wur- de feroare yn 72.000. En der wurdt 65.000 foar 2007 oan taheakke. Dêrta wurdt besletten. 12. Foarstel ta fêststelling fan it Miljeuferslach 2003 en miljeuprogramma 2004. Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. 13. Foarstel ta it oanwizen fan beskerme doarpsgesichten Warstiens en wijk Oosterveld te Grou. Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. 14. Tariedingsbesluten: Wergea; Warten; UTD-Spikerboar te Akkrum; Polsleat te Akkrum Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. 15. Planskeafersiken: a. Aesgewei 15,17, en 54 te Sibrandabuorren; b. Hoofdstraat 21 en Raad huisstraat 5 te Grou; c. Ljouwerterdyk 57b te Akkrum; d. De Fûke 19 te Grou; Rolpeal 1-3 te Nes; Buorren 2 te Tersoal Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. 16. Foarstel ta it beskikber stellen fan in kredyt bestimmingsplannen 2004. Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. 17. Foarstel om Leezjesferoardering te wizigjen. Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. Pagina 16 04. Ferslach 14-06-2004/absh/16

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 18