18. Foarstel oangeande in kredytoanfraach De Baai foar de kosten fan de rinnende skeasteatpro- sedueres en útfiering fan de dit jier te ferwachtsjen sanearring. Sûnder diskusje en sûnder persoanlike stimming wurdt der neffens it foarstel besletten. 19. Slute. De foarsitter jout de ried de kompliminten foar de ôfwurking fan de wurklist en it ynfoljen fan de finansjele húshâlding. Slút de gearkomste om 17.45 oere. Sa fêststeld yn de iepenbiere riedsgearkomste de griffier, M. Frense Op de publike tribune sieten neist päfs^ ei Op de publike tribune sieten neist päfs^ en amtlike meiwurkers 15 minsken Pagina 17 04. Ferslach 14-06-2004/absh/17

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 19