Side 2 11. A Foarstel ta it nimmen fan in tariedingsbeslút foar grûn Rollingswier te Akkrum. 12. A Foarstel om meiwurking te ferlienen oan de bou-oanfraach foar in wente en bygebou oan Learewei 16 te Jirnsum. 13. A Foarstel om meiwurking te ferlienen oan de bou-oanfraach foar in entree oan Grousterdyk 1 te Jirnsum. 14. A Foarstel oangeande it fan krêft wurden fan tariedingsbesluten foar de gebie- ten: it doarp Warten; it doarp Wergea en UTD-terrein en it bedriuweterrein dêr omhinne (Polsleatwei en Spikerboor). 15. A Foarstel oangeande it fan krêft wurden fan tariedingsbesluten foar de gebie- ten:: it doarp Teherne; it bûtengebiet fan de gemeente Boarnsterhim; Wergea- west en de kom fan Grou. 16. Slute. Oanmelding foar it sprekrjocht fan boargers uterlik 6 july om 12.00 oere by it bestjoerssekretariaat tiiiefoannûmer 0566 629207. De riedsgearkomste wurdt útstjoerd fia de Boarnsterstim, Ether 105.6 Mhz.FM, kabel 96.1 Mhz-FM. 01Utnoeging en wurklist/absh/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 2