BOARNSTERHIM gemeente Y N K 0 M M E N STIKKEN Gearkomste 6 july 2004. Agindapunt 5. Oan 'e gemeenteried. Nú. Omskriuwing 1"Kamerkrant" foar ûndernimmend Fryslân. 2. Jierferslach 2003 fan de Ynspeksje foar Wurk en Ynkommen 3. Beswier fan maatskip Dijk út Tersoal tsjin fêststelling fan bestimmingsplan bûtengebiet. 4. Skriuwen fan de Vereniging voor Handel, Nijverheid en Dienstverlening "Middden Friesland" oer de Kader nota Streekplan Fryslân 2005-2015. 5. Beswier mefrou A.G. Cortel-Nijman út Grou tsjin oanslach ûnreplik guodbelesting oer 2004. 6. Skriuwen fan de Vereniging Kunststof Gevelindustrie oer de ynhâld fan de wolstânsnota fan krêft mei yngong fan 1 july 2004 7. Advys fan de VNG oan de minister foar Bestjoerlike Fernijing oangeande de keazen boargemaster. 8. Fersyk fan iepenbiere basisskoalle "de Boarne" út Aldeboarn om in stikje gemeentegrûn ta te heakjen oan it boartersplak. 9. Fersyk om planskea fan de famylje Smit-Landstra út Jirnsum. 10. Konsept ferslach fan de gearkomste fan 25 maart 2004 fan it regionaal kolleezje plysje Fryslân. Grou, 24 juny 2004. Foarstel F.k.o. F.k.o. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. F.k.o. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. F.k.o. 05. ynkommen stikken 6 july/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 20