11. Beswierskrift H.T. Keuning út Terherne tsjin tariedingsbeslút Of te dwaan troch oanpassing Terherne. boargemaster en wet- hâlders. 12. Moasje fan de gemeente Nijmegen oangeande it kieze foar in gearhingjend opliedingsoanbod F.k.o. 13. Skriuwen fan J. Eijzenga en J.K. Molenaar út Akkrum oer de brêge F. Kuipersstrjitte. Of te dwaan troch boargemaster en wet- hâlders. Beslút: konform foarstel ôfwikend, te witten: Grou, 6 july 2004. De ried fan de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de fice-foarsitter, (M. Frensel) (J. Roorda) 05. ynkommen stikken 6 july/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 21