BOARNSTERHIM gemeente R A A DSVOORSTEL Raadsvergadering 6 juli 2004 Agendapunt 7 (B-stuk). Commissievergadering 25 mei 2004 Agendapunt 12. Portefeuillehouder wethouder mevrouw J. Bouma-van den Brink Behandelend ambtenaar mw. G. de Heer telefoon: 0566-629325, e-mail: heerg@boarnsterhim.nl Onderwerp: 1Actualisatie Woonplan Boarnsterhim 2. Concept Open gaten onderzoek Boarnsterhim Voorstel: 1Stel de Actualisatie Woonplan vast en vraag de provincie Fryslân om een reactie. 2. Stel het woonprogramma conform bijlage 1 van de Toelichting voor de maximaal 222 ex tra contingenten vast als uitgangspunt voor verdere uitwerking 3. Machtig het college bij de uitwerking van de 222-projecten tot uitwisseling met andere projecten en/of contingentensoort te komen onder voorwaarde dat aan de uitgangspunten van de 222 voldaan blijft worden. 4. Stel de aanpassing voor het regulier contingent vast conform bijlage 2 van de Toelichting 5. Stem in met het vrijgeven van het concept open gaten onderzoek voor inspraak en overleg conform artikel 10 BRO, stuur het onderzoek naar dorpsbelangen en Woonwille en beleg een inspraakavond voor de dorpen. Inleiding: Zie ook toelichting (bijlage 2) Ad. 1 De Actualisatie van het Woonplan van juni 2003 is grondig aangepakt om de samenhang met andere ontwikkelingen in de gemeente in beeld te brengen. Het geeft goed basismateriaal voor de verdere ruimtelijke procedures en bij aanvragen voor contingent. Om een beeld te krijgen van de behoefte aan woningen voor starters en ouderen in de dorpen, is hen in een schriftelijke enquête hier naar gevraagd. Met de uitkomsten is in de Actualisatie van het Woonplan zo goed mogelijk rekening gehouden. De plaatselijke belangen zijn voor deze raadscommissie uitgenodigd en hebben de stukken toegestuurd gekregen. Ook Woonwille is uitgenodigd en geïnformeerd. Ad. 2 De concept Actualisatie Woonplan (bijlage 1) geeft op pagina 20 en 21 een globaal beeld van het verdelingsvoorstel voor de 222. In de Toelichting (bijlage 2) wordt gedetailleerder inge gaan op het voorstel voor de 222. Ad. 3 Voor de 222 zijn projecten voorgedragen waarvan de uitvoering nu wenselijk geacht wordt en die realisatiekans hebben. Een aantal plannen is nog volop beweging. Om voor 1 januari 2007 de plannen voor de 222 gerealiseerd te kunnen hebben, is het nodig dat deze op zijn laatst op 1 juli 2005 voor inspraak bij de provincie liggen. Ad. 4 Het reguliercontingent was in het Woonplan van juni 2003 nog niet helemaal over de dor pen verdeeld. 07. romh401 Actualisatie Woonplan en Concept open gaten onderzoek/rogh/1

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 22