Ook zijn er een aantal wijzigingen opgetreden en zijn er inmiddels weer een aantal woningen ge realiseerd. Dit is reden om met een actuele en verder uitgewerkte verdeling te komen. Ad. 5 De 222 contingenten mogen in principe alleen benut worden op inbreidingslocaties. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden is onderzocht welke open gaten in de dorpen zich voor bebouwing lenen. Akkrum en Grou zijn in het onderzoek niet meegenomen omdat inbrei dingslocaties in deze dorpen in ander verband al in beeld gebracht zijn. Het open gaten onderzoek heeft ook voor toekomstige plannen buiten de 222 om een functie (zie ook toelichting). Argumenten: Ad. 1 Om gebruik te kunnen maken van de extra 222 contingenten voor Boarnsterhim is een Ac tualisatie van het Woonplan één van de voorwaarden. Een positieve reactie van de provincie op deze Actualisatie geeft duidelijkheid. Ad. 2 en 3 Om contingent optimaal te kunnen benutten is flexibiliteit gewenst. Zie verder de Toelichting. Ad. 4 Door een verdere uitwerking van het reguliere contingent kunnen particulieren die een aan vraag hebben ingediend duidelijkheid krijgen. Kanttekeningen: Ad. 2 Voor een aantal kleine dorpen is contingent van de 222 beschikbaar voor locaties uit het Concept open gaten onderzoek. Dorpsbelangen kunnen zelf met plannen te komen voor de zoge naamde 'open gaten locaties'. De vraag is echter of dit een reëel voorstel is. Planontwikkeling vraagt om investeringen in planontwikkeling en archeologisch, ecologisch en akoestische onder zoeken. Slechts in een enkel geval kunnen dorpsbelangen daarin voorzien bijvoorbeeld door in schakeling van de woningbouwcorporatie of een projectontwikkelaar. Ad. 4 Bij de voorstellen van regulier contingent is sprake van een zekere 'overcommittering'. Eer der is vanuit de Raadscommissie WWR voorgesteld hiertoe over te gaan vanuit de achtergrond dat een deel van de plannen voor regulier contingent vertraagd uitgevoerd worden, soms zelfs niet doorgaan. Overcommittering heeft het risico dat wanneer alle plannen wel doorgaan in de toekomst: Incidentele woningbouw op invullocaties of de bouw van bedrijfswoningen moeilijk wordt De provincie na 2010 de gemeente op contingent kan gaan korten. Ad. 5 Overwogen is om ook voor de Actualisatie van het Woonplan een aparte informatieavond voor dorpsbelangen te organiseren. Er is echter voor hen niet veel ruimte om substantiële wijzi gingen in de voorstellen aan te brengen. De besluiten worden op hoofdlijnen genomen en hebben voldoende flexibiliteit om meer detaillistische wensen mee te nemen. Verder heeft een dergelijke avond een vertragend effect op de totale procedure hetgeen gezien de tijdsdruk niet gewenst is. Het Concept open gaten onderzoek kent zijn eigen procedure. Hier is wel ruimte om de dorpen uit te nodigen. Er is overleg gevoerd met: de provincie programma-management Grou en Akkrum projectgroep herstructurering dorpencoördinator, economische zaken, ruimtelijke ordening, ouderen beleid Pagina 2 07. romh401 Actualisatie Woonplan en Concept open gaten onderzoek/rogh/2

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 23