Pagina 3 Financiën: Het is duidelijk dat uitvoering van de 222 financiële consequenties heeft. Na de collegebehande ling wordt gestart met het in beeld brengen van de uitvoeringsconsequenties van de Actualisatie van het Woonplan. Bij de behandeling van de Actualisatie Woonplan zal de raadscommissie WWR hierover worden geïnformeerd. Uitvoering: Zie punt hierboven. Communicatie: Na het collegebesluit wordt een kort helder persbericht uitgebracht gelijktijdig met de verzending van de stukken aan raadscommissie, dorpsbelangen en Woonwille. De Raadscommissie WWR wordt door het college over de voortgang van de 222 geïnformeerd. Raadscommissie(s) De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een B-stuk is. In de raadscommissie zijn op hoofdlijnen de volgende onderwerpen naar voren gekomen: 1de verdeling van de contingenten tussen grote en kleine dorpen. 2. aandacht voor seniorenwoningen: deze zijn hard nodig 3. aandacht voor specifieke dorpen: Raerd, Reduzum en mogelijkheden gevraagd voor open gaten in o.a. Jirnsum, Idaerd 4. de aanpak van de gemeente voor het grote aantal nieuwbouwwoningen 5. wie is de initiatiefnemer in de kleine dorpen: dorpsbelangen of de gemeente 6. aanpassing van het stuk: Actualisatie Woonplan 2004 Ad 1het college ziet geen aanleiding om de globale verdeling tussen de grote en kleine dorpen te wijzigen. Het geldende streekplan en de regiovisie zijn duidelijk over hoe de accenten gelegd moeten worden. Ad 2. het college onderschrijft de noodzaak om de komende jaren fors te komen tot uitbreiding van levensloopbestendige woningen/woningen voor ouderen in de gemeente. In het verdelings voorstel voor de 222 gaat bijna 90% naar plannen voor ouderenwoningen. Ad 3. de planvoorbereiding voor Raerd en Reduzum zijn punten van aandacht bij de task force voor de woningbouw: zie ook de hierna volgende onderwerpen. Uitgangspunt bij het verdeelvoorstel voor de 222 en het open gaten onderzoek is, om optimaal kansen te benutten. Wanneer zich andere kansrijke mogelijkheden aandienen bijvoorbeeld in Jirnsum (waarbij plannen snel te realiseren zijn en die o.a. voldoen aan de critera voor de 222 zal flexibel omgegaan worden met het huidige verdeelvoorstel. Voor Idaerd wordt geen kansrijk project verwacht in verband met de geluidshinder van de rijksweg. Ad 4. het college realiseert zich voor een grote opgave te staan waar het gaat om het realiseren van het forse aantal nieuwbouwwoningen voor de komende jaren. Daarom is het besluit geno men om door middel van een taske force de uitbreiding van de woningvoorraad aan te jagen en te versnellen. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Expliciete aandachtspunten zijn hier bij: Raerd en Reduzum: hoe wordt de concrete planvoorbereiding/projectbegeleiding opgepakt Over de invulling, de organisatie en de financiële consequenties van de taske force zal de raad apart worden geïnformeerd. 07. romh401 Actualisatie Woonplan en Concept open gaten onderzoek/rogh/3

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 24