Ad 5. om de planvorming voor de 222 in de kleine dorpen te stimuleren wordt in het kader van de taske force nagegaan of de werkwijze en het stramien van de pilot Poppenwier/Tersoal ook voor andere dorpen een goede benadering is. Ad 6. De concept Actualisatie Woonplan zal op de volgende punten worden aangepast: De cijfers bevolkingsontwikkeling per dorp (pag. 4) zullen vanaf Terherne worden verbe terd. Op pagina 7 zal voor Jirnsum het door dorpsbelang gewenst aantal woningen ingevuld worden. Aanvulling met enkele wobof-uitkomsten uit de nieuwste analyse van de stadsregio. Bijlagen: 1Concept Actualisatie Woonplan Boarnsterhim 2. Toelichting 'Raadsvoorstel Actualisatie Woonplan Boarnsterhim' inclusief bijlagen 3. Concept Open gaten onderzoek: Wordt meegezonden voor de fractievoorzitters, het Opengaten onderzoek wordt nagezonden Is toegezonden voor de raadscommissie van 25 mei 2004 Ter inzage: 1Concept Actualisatie Woonplan Boarnsterhim 2. Toelichting 'Raadsvoorstel Actualisatie Woonplan Boarnsterhim' inclusief bijlagen 3. Concept Open gaten onderzoek Besluit: conform voorstel afwijkend, te weten: Grou, 6 juli 2004. De raad van de gemeente Boarnsterhim, de griffier, de vice-voorzitter, {M. Frensel) (J- Roorda) Kopie aan: vhv(gh). Pagina 4 07. romh401 Actualisatie Woonplan en Concept open gaten onderzoek/rogh/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 25