Zowel aanvrager als aannemer hadden omtrent het al dan niet vergunningsplichtig bouwen con tact kunnen opnemen met de gemeente. Nu dit niet is gebeurd is het bouwen geheel voor eigen risico. Aanvrager verwijst nog naar het vooroverleg over de bouwaanvraag voor de woning. Tijdens het vooroverleg zou door de behandelend ambtenaar zijn opgemerkt dat indien de schuur in dezelfde sfeer met dezelfde maatvoering zou worden opgeknapt, deze werkzaamheden zo konden worden uitgevoerd. Naar de mening van de aanvrager is daarmee vertrouwen opgewekt dat er geen bouwvergunning voor de schuurrenovatie nodig was. Duidelijk is dat de uitgevoerde werkzaamheden veel verder strekken dan renovatiewerkzaamhe den. Het is dan ook niet correct om te spreken over opgewekt vertrouwen. Overigens heeft het vooroverleg bijna twee jaar geleden plaatsgevonden. 2. Er is geen sprake van een aan huis verbonden beroep of het hobbymatig houden van vee. In het bestemmingsplan Buitengebied is een vrijstellingsprocedure opgenomen voor het toestaan van een grotere oppervlakte (tot maximaal 150 m2) voor bijgebouwen indien er sprake is van een aan huis verbonden beroep dan wel het houden van vee. Aanvrager heeft niet aangegeven waar om hij het grote bijgebouw nodig heeft, met andere woorden dat er een "noodzaak" aanwezig is. Zelfs al zou dit wel zijn aangetoond dan is het nog maar de vraag of het college een dergelijke vrijstelling zou verlenen gezien de afgezonderde ligging van het perceel, welke alleen over water te bereiken is. Bovendien wordt het perceel omringd door natuurgebied, de te beschermen waar den zouden kunnen worden verstoord door een dergelijke vrijstellingsmogelijkheid toe te passen. Er is overleg gevoerd met: Ruimtelijke Ordening en Bouw- en woningtoezicht Financiën: Niet van toepassing Uitvoering: Niet van toepassing Communicatie: Aanvrager zal schriftelijk van uw besluit op de hoogte worden gesteld. Raadscommissie(s) De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een B-stuk is. Tijdens de raadscommissievergadering is gevraagd om een toelichting op een aantal punten wel ke zijn aangedragen door de heer S.F.H. Meiring namens de aanvrager. De heer Meiring heeft tij dens de raadscommissievergadering ingesproken. Er zou sprake zijn van opgewekt vertrouwen omdat een ambtenaar, tijdens vooroverleg, zou heb ben gezegd dat voor wijzigingen aan de bestaande schuur geen bouwvergunning benodigd zou zijn. De ambtenaar in kwestie heeft in vooroverleg duidelijk gemaakt dat door de uitgevoerde ver bouw van de woning maximaal gebruik is gemaakt van de mogelijkheden die het bestemmings plan biedt. De ambtenaar heeft hierbij opgemerkt dat wijzigingen aan de schuur of het schiphuis derhalve dienen te vallen onder het overgangsrecht of het vergunningsvrije regime, omdat voor andere wijzigingen in het bestemmingsplan geen mogelijkheden meer worden geboden. Pagina 4 08. rojw406 bouwplan legaliseren bijgebouw Wyldlan 1 Grou/rowj/4

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 29