Tijdens het vooroverleg is over renovatie gesproken, er zijn hierbij door aanvrager geen bouwte keningen getoond. De ambtenaar kon niet weten dat de intenties met de schuur van deze om vang zouden zijn. Er is daarom geen sprake van opgewekt vertrouwen. In feite heeft de ambte naar de aanvrager hier een aanwijzing gegeven ten aanzien van onderhoud van de bestaande schuur die verkeerd is geïnterpreteerd. Door aanvrager is in een later stadium niet om bevestiging van zijn interpretatie gevraagd. In het betoog van de heer Meiring wordt gesproken over de constatering van de bouw van de schuur. Op 5 november 2003 heeft een controle plaatsgevonden waarbij foto's zijn gemaakt en mondeling een bouwstop is opgelegd. Deze bouwstop is op 6 november 2003 schriftelijk aange tekend verzonden. Eerder is wel nagegaan of voor de woning wel een bouwvergunning was ver leend. Er werd toen echter nog niet gebouwd aan de schuur. Het overgangsrecht houdt in dat normaal onderhoud mag worden gepleegd aan bestaande bouwwerken en gebouwen die afwijken van het beleid, welke door de gemeenteraad in een be stemmingsplan is vastgelegd. De letterlijke tekst is als volgt "Bestaande bouwwerken die in eni gerlei opzicht van het plan afwijken, mogen, mits de bestaande afwijkingen naar de aard en om vang niet worden vergroot gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd.. Het overgangsrecht is in onderhavig geval niet van toepassing door de grote omvang van de wij zigingen. Slechts de fundering van de bestaande schuur is niet verwijderd. Er is daarom sprake van volledige nieuwbouw van een schuur met een andere uitstraling, andere raam- en deurope ningen en andere afmetingen. Omdat nieuwbouw geen normaal onderhoud is en de omvang van het gebouw zodanig is dat deze wijzigingen niet vallen onder het vergunningsvrije regime is er sprake van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk. Daarom dient getoetst te worden aan de bepalingen in het bestemmingsplan. Deze bepalingen gelden overigens voor een ieder met een woning in het buitengebied van de gemeente Boarnsterhim. De nieuw geplaatste schuur heeft immers de afmetingen van een ruime recreatiewoning. Op foto's door de aanvrager zelf aangele verd blijkt dat de reeds gerealiseerde schuur ook ramen heeft boven de ramen van de begane grond. Uit deze foto's en de bouwtekeningen (doorsnee) blijkt dat er een verdiepingsvloer aanwe zig is waar een vaste trap naar toe leidt. Er is daarom sprake van twee bouwlagen. Uit bouwte keningen door aanvrager ingediend blijkt dat de goothoogte hoger is dan 3 meter. Hierbij wordt de snijlijn van het dakvlak met een evenwijdig aan de noklijn gelegen gevelvlak van het gebouw tot het peil genomen. Uitgegaan wordt van de ingediende bouwtekeningen, hiervoor wordt ver gunning gevraagd. Bij de oppervlakteberekening van zowel de bestaande als de nieuwgebouwde schuur wordt uitgegaan van de plattegronden die zijn ingediend bij de bouwaanvraag. Het betreft hier in beide gevallen buitenwerkse maten. De ingediende bouwaanvraag is strijdig met het gel dende bestemmingsplan en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Door aanvragers is niet aangetoond dat er sprake is van een ander gebruik dan voor woondoel- einden. Een vergelijking met ruimere bouwmogelijkheden bij bijvoorbeeld agrarische bedrijven gaat niet op. Indien wel aangetoond zou worden dat er sprake is van ander gebruik dan voor wo nen, is het de vraag of onderhavige locatie zich leent voor functiemenging door zijn afgelegen lig ging en het landschappelijke en ruimtelijke beleid ten aanzien van het buitengebied. Het welstandsadvies is op 28 januari 2004 verstuurd nadat de aanvrager op 21 januari 2004 schriftelijk op de hoogte is gesteld van de strijdigheden met het geldende en het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. Om te voorkomen dat aanvrager het bouwplan hieraan zou aan passen zonder de mening van de welstandscommissie hierin te kennen, is ook het welstandsadvies ver stuurd aan de aanvrager. Dit is overigens niet een positief welstandsadvies. De welstandscom missie is namelijk in het advies van 22 januari 2004 van mening dat het bouwplan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand en verwacht een gewijzigd plan ter beoordeling. Pagina 5 08. rojw406 bouwplan legaliseren bijgebouw Wyldlan 1 Grou/rowj/5

Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad | 2004 | | pagina 30